youtube

Główni Partnerzy

Instytucje Państwowe oraz Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Fundacja LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY w celu zapewnienia najwyższych standardów wykonywanej działalności.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

www.ulc.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) to państwowa jednostka budżetowa właściwa w sprawach lotnictwa cywilnego. Działa na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Siedziba mieści się w Warszawie przy ul. M. Filsa 2.

Fundacja wykonując zadania statutowe dotykające obszarów nadzoru Urzędu jest zobowiązana do uzyskania stosownych zezwoleń, co czyni. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

www.mir.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako urząd administracji rządowej :

 • Odpowiada za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • Zarządza systemem wdrażania funduszy europejskich oraz infrastrukturą transportową (drogi, kolej, ruch lotniczy i żegluga),
 • Wspiera budownictwo i mieszkalnictwo.

Fundacja prowadząc działalność statutową w obszarach dotykających kompetencji Ministerstwa jest zobowiązana do uzyskania stosownych zezwoleń, co czyni.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)

www.pansa.pl

Firma  powstała 1 kwietnia 2007r. przejmując obowiązki Agencji Ruchu Lotniczego. Sfery działalności to między innymi:

Kontrola ruchu lotniczego, służba informacji powietrznej, służba alarmowa, planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacja zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzenie biur odpraw załóg oraz aktualizacja i wydawanie publikacji lotniczych.

PAŻP prowadzi Ośrodek Szkolenia Personelu ATS. Jego zadaniem jest szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego. Jako jedyna instytucja w Polsce zatrudniającą i szkolącą kontrolerów ruchu lotniczego.

Fundacja prowadząc działalność statutową w obszarach dotykających kompetencji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej występuje o odpowiednie zgody, których uzyskanie jest konieczne do poruszania się w przestrzeni powietrznej.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)

www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (MKiDN) – urząd administracji rządowej.

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi:

 • opracowanie projektu budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra
 • opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne, literatura, muzealnictwo, kultura ludowa, edukacja kulturalna, amatorski ruch artystyczny, wymiana kulturalna z zagranicą
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem formalno-prawnym
 • wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków
 • inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej
 • opieka i nadzór nad szkolnictwem artystycznym
 • prowadzenie zadań z zakresu polityki audiowizualnej
 • nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Fundacja jest zobowiązana do składania corocznych sprawozdań finansowych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawującego nadzór nad jej działalnością.