youtube

Kapituła

Nagrody Fundacji LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY w postaci Statuetki - Zasłużony dla Lotnictwa oraz wyróżnień

Na czele kapituły stoi Prezes Fundacji LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY, który został ustanowiony.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących nagrody w postaci Statuetki  - Zasłużony dla Lotnictwa  oraz nagród honorowych w postaci dyplomu, a w szczególności:

 1. Opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie, wniesione do biura  Kapituły
 2. Może wystąpić z inicjatywą nadania nagrody lub jej pozbawienia
 3. Pozostałych sprawach dotyczących ustanowienia i nadania nagrody.

Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie nagrody podejmuje uchwały:

 1. O pozytywnym zaopiniowaniu wniosku
 2. Stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia nagrody lub, że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującym regulaminem
 3. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Kapituła może również zaproponować nadanie innej niż proponowana nagrody przewidzianej w regulaminie – dyplomu.

Kapituła działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Władze Fundacji LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY przedstawionego poniżej.

 1. Regulamin kapituły Fundacji LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY
  dotyczący zasad przyznania nagrody głównej oraz wyróżnień
 2. Formularz zgłoszeniowy kandydatów do nagrody w formie statuetki
 3. Kalendarz prac kapituły FUNDACJI LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY