youtube

Cele fundacji

Zamierzeniem Fundacji LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY jest stały rozwój pozwalający realizować coraz większe wyzwania dla dobra potrzebujących, zapewniając najwyższe standardy w sposób przyjazny, zgodny z zapisami statutowymi, dający pełną satysfakcję, umożliwiający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału zaangażowanych osób, pamiętając o propagowaniu idei wolontariatu.

Fundacja dąży do tego, by być pozytywnie ocenianą organizacją pod względem:

 1. Wiarygodności
 2. Jakości zaproponowanych projektów
 3. Jakości wykonania
 4. Profesjonalnego zarządzania powierzonymi środkami

Zadania postawione w statucie chce wypełniać poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.

Priorytet ekonomiczno-finansowy to osiągnięcie określonej płynności finansowej pozwalającej na spokojne planowanie przyszłości Fundacji, a celem prestiżowym jest ciągła praca nad uwiarygadnianiem organizacji non-profit poprzez rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków i osobistym zaangażowaniem jej członków.

Pragnie wykazywać inicjatywę i pokazać odpowiedzialność. Być organizacją ciekawą, dobrą i efektywną.

CELE FUNDACJI LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY

 1. Ochrona dziedzictwa narodowego i światowego  związanego z tradycją lotnictwa.
 2. Promowanie ekspozycji statków powietrznych.
 3. Pozyskiwanie historycznych konstrukcji lotniczych.
 4. Wspieranie procesów rekonstrukcji konstrukcji lotniczych.
 5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologi przemyśle lotniczym.
 6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach.
 7. Prowadzenie badań i studiów nad najnowszymi osiągnięciami rynku lotniczego, w szczególności nad środowiskiem pracy pilota.
 8. Kształtowanie pozytywnego obrazu pilota.
 9. Propagowanie zasad etyki zawodowej.
 10. Rozwój różnych form szkoleń lotniczych.
 11. Wspieranie młodzieży w dążeniu do uzyskania jak najwyższego poziomu edukacji lotniczej.
 12. Pomoc finansowa dla utalentowanej młodzieży w realizacji celów zawodowych i sportowych w lotnictwie.
 13. Wspieranie rozwoju sportów lotniczych.
 14. Udzielanie pomocy lotnikom i rodzinom lotników, których zdrowie ucierpiało w czasie wykonywania czynności lotniczych lub innych czynności życiowych.
 15. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 16. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 17. Zapewnienie godnej opieki na starość poprzez wspieranie, budowanie i prowadzenie ośrodków spokojnej starości.