youtube

Projekt „Lotnictwo bez granic – Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży”

Wyrównywanie szans edukacyjnych to jeden z najbardziej istotnych problemów społecznych. Chcemy pomagać w niwelowaniu różnic w dostępie do oferty edukacyjnej młodzieży i skutecznie przybliżyć temat szkolenia lotniczego. Jako Fundacja LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY pragniemy stworzyć młodemu pokoleniu warunki do budzenia i rozwijania potrzeb edukacyjnych, będących rezultatem interakcji pomiędzy jednostką a jej otoczeniem społecznym.

Nie we wszystkich środowiskach istnieje jednakowy dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. Jest on uwarunkowany różnorodnymi czynnikami natury społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Zapewnienie równego startu edukacyjnego, powszechnego dostępu do usług instytucji opiekuńczych i edukacyjnych na różnych poziomach jest tym trudniejsze, im z mniejszego środowiska wywodzą się dzieci i młodzież. Wyrównywanie szans edukacyjnych opiera się na kompensowaniu braków rodzinnego czy środowiskowego wychowania i poznawania nowych obszarów wiedzy.

Trudności występują przede wszystkim w rodzinach dotkniętych biedą i ubóstwem, rodzinach patologicznych czy dysfunkcyjnych, u wychowanków domów dziecka. Fundacja chce wspomagać i umożliwić dostęp osobom wywodzącym się z tych środowisk do podstawowego szkolenia lotniczego, a najbardziej wytrwałym i utalentowanym do zdobycia zawodu pilota.

Wyrównywanie szans edukacyjnych chcemy zapewnić poprzez:

  • tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzięki udzielaniu wsparcia na rzecz osób napotykających bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, które utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do szkolenia lotniczego,
  • działania wzmacniające atrakcyjność i efektywność oferty realizującej szkolenia lotnicze oraz rozwój kluczowych kompetencji, które poprawiają zdolności uczniów do przyszłego uczestnictwa w tych szkoleniach,
  • wsparcie istniejących ośrodków szkolenia lotniczego, przyczyniając się do zwiększonego uczestnictwa młodzieży z wyżej wymienionych środowisk. Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację lotniczą.

Fundacja zamierza koordynować działania i spełniać rolę patrona nad młodymi osobami pragnącymi uczestniczyć w szkoleniu lotniczym, pozbawionymi jednak z przyczyn obiektywnych tych szans. Zdobycie uprawnień upoważniających do wykonywania zawodu pilota jest bardzo kosztowne i wymaga sporego wysiłku. Naszym celem jest stworzenie młodym adeptom takich warunków, aby pomóc urzeczywistnić ich marzenie.

Osoby pragnące uczestniczyć w tym projekcie proszone są o kontakt na adres: biuro|lotclassic.pl| |biuro|lotclassic.pl z zapisem w temacie "Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży" Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 7202587.

Potencjalnych darczyńców prosimy o odwiedzenie podstrony „Jak pomagać”.