youtube

Projekt „Lotnictwo bez granic – Niebo dla nieprzeciętnych niepełnosprawnych"

Fundacja LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY zamierza dofinansowywać kursy szybowcowe, samolotowe i spadochronowe dla osób z niepełnosprawnościami. To część projektu „Lotnictwo bez granic” o nazwie „Niebo dla nieprzeciętnych niepełnosprawnych”.

Wiele osób niepełnosprawnych marzy o pilotowaniu statku powietrznego. Dziś te marzenia stają się rzeczywistością. Przepisy lotnicze wprowadzają pewne ograniczenia, jednak w wielu przypadkach są one do pokonania. Osoba ubiegająca się o stosowne orzeczenie lotniczo- lekarskie, oprócz podstawowych badań, ze względów bezpieczeństwa musi spełnić dodatkowe wymagania oraz udowodnić, iż jest w stanie samodzielnie wykonać określone czynności. Poszczególne przypadki są rozpatrywane indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Obecnie latają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z niedowładem lub utratą ręki.

Jedyną przeszkodą jest rzadkość występowania szybowców i samolotów, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Program ma przybliżyć temat, który do niedawna wydawał się być dość odległy.

Poniżej przedstawiamy informacyjnie plan standardowego szkolenia szybowcowego, samolotowego i spadochronowego. 

Szkolenie szybowcowe

Kurs składa się z dwóch etapów:

 • szkolenie teoretyczne,
 • szkolenie praktyczne.

Teoretyczny kurs szybowcowy obejmuje około 60 godzin wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

 • Prawo lotnicze
 • Ogólna wiedza o szybowcu
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Możliwy jest indywidualnym tok przeprowadzenia zajęć. Warunkiem dopuszczenia do lotów praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej, posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo - lekarskiego, a także pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18-tu lat.

Szkolenie praktyczne może odbywać się za wyciągarką lub samolotem.

W ramach przeszkolenia za wyciągarką uczeń ma do wykonania 42 loty z instruktorem oraz 10 lotów samodzielnych w łącznym czasie ok. 4 godzin. Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia-pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych po kręgu, przy zastosowaniu startu za wyciągarką.

Szkolenie za samolotem obejmuje 29 lotów z instruktorem oraz 10 lotów samodzielnych w łącznym czasie ok. 5 godzin. Cel szkolenia to uzyskanie przez ucznia-pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych po kręgu, przy zastosowaniu startu za samolotem.

Po pozytywnie ukończonym szkoleniu (za wyciągarką lub samolotem) szkolony uczeń - pilot może dalej rozwijać umiejętności lotnicze, zdobywać wiedzę i uprawnienia szybowcowe w celu zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego PL(G).

Dodatkowe warunki do zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego PL(G):

 • wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne,
 • ukończony 16 rok życia,
 • nalot szybowcowy minimum 35 godzin w tym: 15 godzin lotu samodzielnego w co najmniej 40 lotach,  1 przelot na odległość co najmniej 50 km.

Osoby pragnące uczestniczyć w szkoleniu szybowcowym proszone są o kontakt na adres: biuro|lotclassic.pl| |biuro|lotclassic.pl  z zapisem w temacie "Szkolenie szybowcowe." Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 7202587.

Szkolenie samolotowe

Kurs składa się z dwóch etapów:

 1. szkolenie teoretyczne,
 2. szkolenie praktyczne.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie zaocznym lub stacjonarnym. Możliwy jest indywidualny tok przeprowadzenia zajęć w postaci konsultacji z instruktorami. Obejmuje 130 godzin wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • Zasady ruchu lotniczego, przepisy i służby ruchu lotniczego, przepisy JAA
 • Ogólna wiedza o samolocie
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Człowiek, możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Szkolenie praktyczne - szkolenie w powietrzu, zaczyna się po odbyciu szkolenia teoretycznego i zdaniu egzaminów. W trakcie szkolenia praktycznego uczeń-pilot wykonuje minimum 45 godzin lotów. Dla uczniów posiadających doświadczenie lotnicze (np. po odbytym szkoleniu szybowcowym), minima szkolenia  wg potrzeb szkoleniowych określa indywidualnie szef wyszkolenia.

Szkolenie w powietrzu obejmuje:

 • Naukę podstawowego pilotażu w strefie, loty po kręgu połączone z nauką startu i lądowania, oraz postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych
 • Loty wg przyrządów
 • Przeloty VFR w ruchu lotniczym niekontrolowanym i kontrolowanym.

Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która:

 • Ukończyła 16 lat
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat musi posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Posiada wykształcenie gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuuje naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia przed przystąpieniem do egzaminów na licencję PPL(A)
 • Posiada aktualne orzeczenie lotniczo–lekarskie o zdolności psychofizycznej do szkolenia w pilotażu samolotowym
 • Ukończyła i zaliczyła z wynikiem pozytywnym teoretyczny kurs samolotowy.

Osoby pragnące uczestniczyć w szkoleniu samolotowym proszone są o kontakt na adres: biuro|lotclassic.pl| |biuro|lotclassic.pl  z zapisem w temacie "Szkolenie samolotowe." Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 7202587.

Szkolenie spadochronowe

Kurs składa się z dwóch etapów:

 1. szkolenie teoretyczne,
 2. szkolenie praktyczne.

Część teoretyczna obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych plus ćwiczenia praktyczne. Po uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia możliwe jest ustalenie indywidualnego toku przeprowadzenia zajęć.

Aby zostać dopuszczonym do skoków należy przejść szkolenie teoretyczne, opanować ćwiczenia praktyczne, a następnie zdać egzamin.

Pierwsze skoki odbywają się z wysokości 800-1200 m z samoczynnym otwarciem spadochronu.

Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie NNW (V grupa ryzyka). Informacji na ten temat udzieli instruktor na pierwszych zajęciach.

W kursie mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Dla osób w wieku 16 - 18 lat wymagana jest zgoda obydwojga rodziców.

Osoby pragnące uczestniczyć w szkoleniu spadochronowym proszone są o kontakt na adres: biuro|lotclassic.pl| |biuro|lotclassic.pl  z zapisem w temacie "Szkolenie spadochronowe." Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 7202587.

Potencjalnych darczyńców prosimy o odwiedzenie podstrony „Jak pomagać”.